Name Schaden pro Sekunde Stats
53
Ayanad Seen Flöte
Flöte
- Intelligenz +26
Ausdauer +38
53
Ayanad Erden Flöte
Flöte
- Ausdauer +59
53
Ayanad Wellen Flöte
Flöte
- Intelligenz +59
53
Ayanad Beben Flöte
Flöte
- Stärke +27
Intelligenz +18
Ausdauer +22
53
Ayanad Wüsten Flöte
Flöte
- Stärke +38
Ausdauer +26
53
Ayanad Dämmer Flöte
Flöte
- Stärke +38
Intelligenz +26
53
Ayanad Feuer Flöte
Flöte
- Stärke +59
50
Prächtige Seen Flöte
Flöte
- Intelligenz +18
Ausdauer +27
50
Prächtige Erden Flöte
Flöte
- Ausdauer +42
50
Prächtige Wellen Flöte
Flöte
- Intelligenz +42
50
Epherium Seen Flöte
Flöte
- Intelligenz +20
Ausdauer +30
50
Epherium Erden Flöte
Flöte
- Ausdauer +47
50
Epherium Wellen Flöte
Flöte
- Intelligenz +47
50
Delphinad Seen Flöte
Flöte
- Intelligenz +23
Ausdauer +34
50
Delphinad Erden Flöte
Flöte
- Ausdauer +53
50
Delphinad Wellen Flöte
Flöte
- Intelligenz +53
50
Goldwindsonate
Flöte
- Spiritualität +17
Ausdauer +25
50
Verzerrte Schatten
Flöte
- Spiritualität +17
Agilität +25
50
Letzte Verdammung
Flöte
- Intelligenz +14
Ausdauer +27
50
Musperosas Stimme
Flöte
- Spiritualität +16
Ausdauer +24
50
Godfreys Zorn
Flöte
- Agilität +24
Ausdauer +16
50
Viboros' Arglist
Flöte
- Stärke +24
Intelligenz +16
50
Obsidian Oboe des Höllenkusses
Flöte
- Intelligenz +51
50
Prächtige Beben Flöte
Flöte
- Stärke +19
Intelligenz +13
Ausdauer +16
50
Epherium Beben Flöte
Flöte
- Stärke +21
Intelligenz +14
Ausdauer +18
50
Epherium Wüsten Flöte
Flöte
- Stärke +30
Ausdauer +20
50
Epherium Dämmer Flöte
Flöte
- Stärke +30
Intelligenz +20
50
Epherium Feuer Flöte
Flöte
- Stärke +47
50
Delphinad Beben Flöte
Flöte
- Stärke +24
Intelligenz +16
Ausdauer +20
50
Delphinad Wüsten Flöte
Flöte
- Stärke +34
Ausdauer +23
50
Delphinad Dämmer Flöte
Flöte
- Stärke +34
Intelligenz +23
50
Delphinad Feuer Flöte
Flöte
- Stärke +53
50

Flöte
- Stärke +14
Agilität +10
Ausdauer +23
50
Obsidian Flöte
Flöte
- Spiritualität +13
Intelligenz +17
Ausdauer +20
50
Ominöse Obsidian Flöte
Flöte
- Spiritualität +14
Intelligenz +17
Ausdauer +21
50
Verfluchte Obsidian Flöte
Flöte
- Spiritualität +15
Intelligenz +18
Ausdauer +22
50
Gefahr des Wanderers
Flöte
- Spiritualität +15
Intelligenz +19
Ausdauer +22
50
Vergessener Wanderer
Flöte
- Spiritualität +16
Intelligenz +20
Ausdauer +24
50
Wandernder Hofnarr
Flöte
- Spiritualität +17
Intelligenz +21
Ausdauer +25
48
Ashkaltum-Flöte
Flöte
- Stärke +12
Ausdauer +23
46
Todesmarsch
Flöte
- Stärke +8
Agilität +20
Intelligenz +12
46
Freiheitsfreunde
Flöte
- Spiritualität +20
Agilität +12
Ausdauer +8
46
Herzzerreißende Neuigkeiten
Flöte
- Stärke +16
Agilität +14
Ausdauer +11
44
Glorreiche Seenflöte
Flöte
- Intelligenz +17
Ausdauer +25
44
Feuerfauch-Flöte
Flöte
- Stärke +20
Spiritualität +13
44
Glorreiche Erdenflöte
Flöte
- Ausdauer +39
44
Glorreiche Wellenflöte
Flöte
- Intelligenz +39
44
Glorreiche Bebenflöte
Flöte
- Stärke +18
Intelligenz +12
Ausdauer +15
42
Angehaltene Welt
Flöte
- Stärke +25
Intelligenz +13
42
Todesbeherrschte Justiz
Flöte
- Stärke +22
Ausdauer +15
42
Nächte in Weißem Satin
Flöte
- Agilität +8
Intelligenz +12
Ausdauer +19
40
Seenflöte des Bezwingers
Flöte
- Intelligenz +15
Ausdauer +23
38
Alte Sehnsucht
Flöte
- Agilität +12
Intelligenz +23
38
Wassertropfen-Flöte
Flöte
- Stärke +13
Agilität +11
Ausdauer +9
34
Seenflöte des Kunsthandwerkers
Flöte
- Intelligenz +14
Ausdauer +21
34
Jemandes Flöte
Flöte
- Spiritualität +9
Agilität +6
Intelligenz +15
33
Potenzielle Energie
Flöte
- Spiritualität +21
Ausdauer +11
33
Horn des Blutmorgens
Flöte
- Spiritualität +13
Ausdauer +19
33
Schreiende Morgenpfeife
Flöte
- Spiritualität +13
Ausdauer +19
30
Seenflöte des Erfinders
Flöte
- Intelligenz +13
Ausdauer +19
28
Duft von Frischem Gras
Flöte
- Stärke +9
Spiritualität +15
Intelligenz +6
28
Flöte der Bunten Felder
Flöte
- Agilität +13
Intelligenz +6
Ausdauer +8
28
Rosemarins Flöte
Flöte
- Stärke +6
Spiritualität +8
Intelligenz +13
24
Korkwald-Flöte
Flöte
- Stärke +14
Agilität +9
24
Schwingfeder-Flöte
Flöte
- Agilität +10
Intelligenz +7
Ausdauer +8
24
Seenflöte des Handwerkers
Flöte
- Intelligenz +12
Ausdauer +18
20
Seenflöte des Lehrlings
Flöte
- Intelligenz +10
Ausdauer +15
20
Vergesslicher Minnesänger
Flöte
- Stärke +12
Agilität +7
Intelligenz +5
20
Jairas Flöte
Flöte
- Stärke +7
Spiritualität +14
20
Besucherflöte
Flöte
- Stärke +13
Agilität +9
16
Stokal-Flöte
Flöte
- Stärke +7
Intelligenz +5
Ausdauer +6
16
Wildererflöte
Flöte
- Spiritualität +5
Agilität +7
Ausdauer +6
12
Flöte der Rache
Flöte
- Intelligenz +12
12
Flöte der Blauen Zypresse
Flöte
- Agilität +8
Ausdauer +5
12
Melodie zum Mitsummen
Flöte
- Stärke +3
Intelligenz +5
Ausdauer +8
8
Flöte des Liebestollen
Flöte
- Agilität +2
Intelligenz +3
Ausdauer +5
8
Trauerflöte
Flöte
- Spiritualität +2
Agilität +5
Intelligenz +3
8
Kakkis Flöte
Flöte
- Intelligenz +4
Ausdauer +5
8
Flöte des Oxion-Klans
Flöte
- Stärke +4
Intelligenz +3
Ausdauer +3
4
Grabgesang-Flöte
Flöte
- Intelligenz +2
Ausdauer +3
4
Devis Flöte
Flöte
- Spiritualität +1
Intelligenz +2
Ausdauer +3
4
Magurens Flöte
Flöte
- Stärke +1
Agilität +3
Intelligenz +2
4
Tiro-Flöte
Flöte
- Spiritualität +3
Intelligenz +1
Ausdauer +2
0
Zivilisten Flöte
Flöte
-
0
Harmonische Arpeggio-Flöte
Flöte
-
0
Sturmgeheul-Saxofon
Flöte
-
0
Grasgeflüster-Piccolo
Flöte
-
0
Katzenpfoten-Blockflöte
Flöte
-
0
Herbstwind-Horn
Flöte
-